Yazar Rehberi

Yazar Rehberi

 

  •  Yayın İlkeleri

Dergiye gönderilen makaleler dil ve anlatım açısından açık ve anlaşılır olmalı, özet ve anahtar kelimeler içermelidir. Özet en fazla 200 kelimeden oluşmalıdır. Anahtar kelime sayısı beşi geçmemelidir. Özette, kaynak veya atıf gösterilmemeli, çalışmanın amacı ve yönteminden, örneklem/denek/çalışma grubu, kullanılan araç/araçlar, önemli bulgular ve önemli sonuçlardan bahsedilmelidir. Gönderilen makalelerde Başlık, Özet ve Anahtar Kelimeler hem Türkçe hem İngilizce dillerinde yazılmış olmalıdır.

 Makalelerde yazarların isimleri ile birlikte unvanları, kurumları ve e-posta adresleri de belirtilmelidir. Ekler gibi tüm tamamlayıcı materyaller Word makale dosyasına eklenmelidir. Ayrıca, iletişim kuran yazarın isim, adres, telefon numarası ve elektronik posta adresi ile yazarların kısa özgeçmiş bilgisi ayrı bir Word dosyası ile gönderilmelidir.

 1. Makale dosyası şu sırada olmalıdır:

 a)      Makale başlığı,

 b)      Yazar isimleri, unvanı, kurumu, eposta adresi,

 c)      Özet ve anahtar kelimeler,

 d)      İngilizce makale başlığı

 e)      İngilizce özet ve anahtar kelimeler

 f)       Ana metin (başlıklar ve alt başlıklar rakamla gösterilmelidir),

 g)      Kaynakça ( APA 6 ‘ya göre düzenlenmeli)

 h)      Ekler

 2. İletişim Bilgileri ve Özgeçmiş Dosyası:

 a)      İletişim kuran yazarın isim, adres, telefon numarası ve elektronik posta adresi

 b)      Yazarların kısa özgeçmişi

  Ekler dâhil olmak üzere gönderilen yazılar en çok 25 sayfa ve A4 sayfa boyutunda olmalıdır.

 

  •   Yazım Kuralları

 Sayfa Yapısı: Makaleler, üst ve alt 5,5 cm, sağ ve sol 4,3 cm cilt payı (0), sol kenar boşluklu yazılmalıdır.

 Metin Yapısı: Makaleler Microsoft Word kullanılarak, Calibri karakteri ile 12 punto, tek satır 6 nk paragraf aralıklarıyla yazılmalıdır. Makale başlığı büyük harflerle, alt başlıklar ise küçük harflerle kalın yazılmalıdır. Kullanım sıklıklarına bakılmaksızın tüm Latince terimler italik yazılmalıdır. Makale sayfa numaraları ana metinden başlayacak şekilde sağ üst köşede yer almalıdır.

 Denklem ve Sayılar: Makalede yer alan denklemler (1), (2), gibi denklemin sağında yer alacak şekilde numaralandırılır. Formüller ya da denklemler “Math Type” ile yazılmalıdır. Tüm değişkenler ve istatistiksel testler (t- istatistiği, t= 4.68, F- istatistiği gibi) italik olarak gösterilmelidir. Birden dokuza kadar sayılar yazıyla, 10 ve ilerleyen sayılar ise milyonlar ve cümle başında yer alanlar hariç olmak üzere rakamla gösterilmelidir. Büyük sayılarda sayının son rakamından itibaren üçerli gruplar arasına virgül veya nokta konulmamalı, bir boşluk bırakılmalıdır (50 000 gibi). 

 Tablo, Şekil ve Grafikler: Tablolar metin içinde verilen bilgiyi bire bir tekrarlamayacak şekilde bağımsız ve bütün olmalıdır. Tablolar ardışık olarak metin içinde numaralandırılmalıdır. Tablo adı, tablo numarası ile birlikte üstte yer alacak şekilde gösterilmelidir. Dikey çizgiler sütunları ayırmak için kullanılmamalıdır. Sütun başlıkları kısa olarak, parantez içinde birim verilerek ve kısaltmalar açıklamalarda yer almalıdır. Açıklama sembolleri olarak sırasıyla ∗ , ∗∗ , ∗∗∗ kullanılmalıdır. Tüm resimler (fotoğraf ve çizimler) Şekiller olarak sınıflandırılmalıdır. Şekiller rakamla ardışık olarak metin içinde numaralandırılarak sunulmalıdır. Şekil adı, şekil numarası ile birlikte şeklin altında gösterilmelidir. Örnek olarak tablo gösterimi aşağıdaki gibidir.

 Table 3: Extractive Firms in the World’s Top 25

 

Name of the Company

 

Ranking

 

Country

 

Field of Activity

 

Accounting Standard

 

Shell

 

1

 

Netherlands

 

Oil

 

IFRS

 

Exxon Mobile

 

2

 

United States

 

Oil

 

FASB

 

BP

 

4

 

United Kingdom

 

Oil

 

IFRS

 

Chevron

 

5

 

United States

 

Oil

 

FASB

 

Total

 

6

 

France

 

Oil

 

IFRS

 

Conoco Philips

 

7

 

United States

 

Oil

 

FASB

 

China National Petroleum

 

13

 

China

 

Oil

 

National Standards

 

ENI

 

17

 

Italy

 

Oil

 

IFRS

 

Gazprom

 

22

 

Russia

 

Oil, Gas

 

IFRS

 

 

 Metin İçi Göndermeler (Atıflar): Atıflar metin içerisinde gösterilmeli, dipnot şeklinde gösterilmemelidir. Metin içi göndermeler ilgili bölümde parantez içinde verilecek olup APA 6 dikkate alınacaktır. Metin içinde kaynak gösterme ile ilgili bazı örnekler aşağıdaki gibidir. Alıntı yapılan eserde birebir veya belirli bir sayfaya atıf yapılacaksa sayfa numarası belirtilmelidir. Ancak, eserin bütününe gönderme yapılıyorsa sayfa numarası belirtmeye gerek yoktur.

 Kitap ve makale: Eserin bütününe atıf, (Bhimani, Horngren, & Datar, 2011).

 Belirli bir sayfaya atıf,  (Bhimani, Horngren, & Datar, 2011, s. 189).

 İnternet Kaynakları:  (OSYM, 2014) veya (Sobel, 2001)

 Standart ve Yasal Düzenlemeler: (IAS1.1) , (VUK 273.2)

 Tezler: (Young,2013)

  Dipnotlar: Üst simge kullanılarak yazılmalı, formül veya tablo içermemelidir.

  Kaynakça: APA 6 esasları geçerlidir. Makale metni içerisinde atıf yapılan her kaynak kaynakçada gösterilmeli, kaynakçada yer alan her kaynağa da metin içerisinde mutlaka gönderme yapılmalıdır.  Kaynakça oluşturma ile ilgili bazı örneklere aşağıda yer verilmiştir.

 Kitap: Yazar Adı, (Yayın Yılı). Kitap Adı (Baskı Sayısı). Basım Yeri, Yayınevi.

 Bhimani, A., Horngren, C. T., & Datar, S. M. (2011). Management and cost accounting (5th ed.). Harlow, England: Financial Times/Prentice Hall.

Dergi: Yazar Adı. (Basım Yılı). Makalenin Adı. Dergi Adı, Cilt, Sayı, sayfa aralığı. doi:

Hamada, T., Nakamura, Y., & Tamagaki, R. (1965). Modification of Hamada-Johnston potential. Progress of Theoretical Physics, 33(4), 769–770. doi:10.1143/ptp.33.769

Internet Kaynakları: Erişim Tarihi, erişim adresi

Erişim: 7 Şubat 2017, http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/OSYS/Tercih/2014

Sobel, R. S. (2001). Entrepreneurship. Erişim: 7 Şubat 2017, http://www.econlib.org/library/Enc/Entrepreneurship.html

Standart ve Yasal Düzenlemeler: 

Standart Adı (Yıl). Erişim Tarihi, erişim adresi

IAS 1 (2014).  Erişim 7 Şubat 2017, from http://www.ifrs.org/IFRSs/Documents/Technical-summaries-2014/IAS%201.pdf

Kanun Adı (Yıl). Numarası. Erişim/Yayın Tarihi. Resimi Gazete Sayısı/Erişim       adresi

Vergi Usul Kanunu (1961). 213. Tarih: 10.1.1961 Sayı: 10703 – 10705

Yasal Düzenleme Adı (Yıl). Numarası. Erişim Tarihi, Erişim adresi.

COMMISSION REGULATION (EC) No 1725/2003. (2003). Erişim 7 Şubat 2017, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1725&qid=1486454592270&from=en

Kurum Yayınları: Kurum Adı (Tarih).  Yayın (Rapor) Adı. Basım Yeri

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (2011). KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı 2011-2013. Ankara.

T.C. Ekonomi Bakanlığı (2017). Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni. http://www.economy.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-235619

Tezler:  Yazar (Tarih). Tez Adı. Erişim adresi

Young, A. E. (2013). On trying to make investment responsible: an analysis of integrating environmental, social, and corporate governance issues into institutional investment processes. Retrieved from https://ses.library.usyd.edu.au/handle/2123/9793

 Not: APA 6 hakkında detaylı bilgi için, http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf   linkinden faydalanabilirsiniz.


Makale Gönder