HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4924
  • E-ISSN: 2548-0162
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Ekim - Şubat
  • Editör:Aydın KARAPINAR
  • Yıl: 2018
  • Cilt: 4
  • No: 2

OECD ÜLKELERİNDE SOSYAL HARCAMALARIN BELİRLEYİCİLERİ

VOLKAN KAYMAZ, 

Eğitim, sağlık, işsizlik ve gelir dağılımı gibi serbest piyasanın yetersiz kalabildiği konularda düzenleyici kurumlar, sosyal harcamalar ile piyasaya müdahale etmekte, böylece yaşanabilecek toplumsal sorunların önüne geçmektedirler. Bu çalışmanın amacı, 2007-2014 yılları arasında 33 OECD Ülkesinin sosyal harcamalarının ekonomik, demografik ve politik belirleyicilerinin incelenmesidir. Bu sayede sosyal harcamaları etkileyen temel faktörler analiz edilerek, bu harcamaların dışsal faktörlerden en az şekilde etkilenmesi ve planlanan çerçeve doğrultusunda yapılması amaçlanmaktadır. Bu nedenle hem statik bir analiz olan sabit etkiler yöntemi hem de dinamik bir analiz olan sistem GMM yöntemi ile tahmin yapılmıştır. Yapılan tahmin sonuçlarına göre, sosyal harcamaların zaman içerisinde yavaşça değiştiğine, enflasyonun sosyal harcamaları negatif, işsizliğin ise pozitif etkilediğine ulaşılmış, ekonomik değişkenler açısından bu sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Sosyal harcamaları etkileyen önemli faktörlerden biri de genç ve yaşlı nüfusun çalışma nüfusuna göre yüzdesi olduğu sonucuna varılmıştır. Politik değişkenlerin ise sosyal harcamalar üzerinde önemli etkilerinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelime: Küreselleşme,  Sosyal Harcama,  Sağlık,  Eğitim.

Tam Metin (PDF) Kaynakça


Makale Gönder