HAKKINDA

  • ISSN: 2149-4924
  • E-ISSN: 2548-0162
  • Yayın Periyodu:
    Haziran - Ekim - Şubat
  • Editör:Aydın KARAPINAR
  • Yıl: 2016
  • Cilt: 2
  • No: 3

İŞLETME ALANINDA EĞİTİM GÖREN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MÜKEMMELİYETÇİLİK ALGISININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

Mustafa GENÇ,  Hüseyin ABUHANOĞLU,  Yıldız AYANOĞLU, 

Belirlenen standartlara eksiksiz ulaşmak şeklinde pozitif olarak tanımlanan mükemmeliyetçilik, kontrol edilemediği takdirde gerçekleştirilemeyecek standartların hedef olarak belirlenmesine de neden olabilmektedir. Gerçekleştirilemeyen hedefler ise başarısızlıkları ve kişinin olumsuz sağlık durumlarını peşi sıra getirmektedir. Mükemmeliyetçiliğin öğrencinin öğrenme düzeyine olumsuz şekilde etkilememesi için eğitimciler tarafından öğrencilerin mükemmeliyetçilik algılarının farkında olunması ve öğrencinin mükemmeliyetçilik algısına göre etkili öğrenme tekniklerinin uygulanması önem arz edebilir.

Bu araştırma Ankara’da ve Rize’de iki Devlet Üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde İşletme alanında eğitim gören farklı sınıflardaki öğrencilerin mükemmeliyetçilik algılarının değerlendirilmeye çalışıldığı tanımlayıcı nitelikte bir durum tespit çalışmasıdır. Araştırmada veri toplamak için sosyo-demografik bilgileri içeren bir kişisel bilgi formu ve öğrencilerin mükemmeliyetçilik algılarını ölçmek için Hewittve Flett’in geliştirdiği ve Oral tarafından Türkçeye uyarlanmış olan “Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 580 öğrencinin mükemmeliyetçilik algıları “çok boyutlu” olarak değerlendirilmiştir. Mükemmeliyetçiliğin alt boyutları olan “başkalarınca belirlenen mükemmeliyetçilik” ile cinsiyet, kardeş sayısı ve ailenin yaşadığı yer arasında ve de“başkalarına yönelik mükemmeliyetçilik” ile anne eğitim durumu arasında istatistiki açıdan anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Anahtar Kelime: Mükemmeliyetçilik Algısı,   İşletme Bölümü Lisans Öğrencileri

Tam Metin (PDF)


Makale Gönder